FLASH SALEFLASH SALE
-20%
För 1 år REGISTRERING och FÖRNYELSE
kampanjer kan inte kombineras
21 Antal återstående paket

De bästa lagerebjudanden från 150 länder

Över 100 000 nöjda användare

Erbjudanden upp till 90 billigare än ugångspriset

Direkt kontakt med återförsäljare och grossister

Allmänna villkor

Allmänna villkor för användning av grossistdatabasen på Merkandi-plattformen och dataskydd på 
www.merkandi.se

§ 1 Allmänna bestämmelser

1. Den finansiella operatören av www.merkandi.se internetplattform i Sverige är Merkandi Ltd ("Merkandi") baserat i England i Rotherham, S63 5DB, Unit 4E, Enterprise Court.
2. Innehavaren av varumärket och handelsplattformen Merkandi är Merkandi Ltd (nedan kallat "Merkandi"), registrerat i England, Unit 4E, Enterprise Court, Rotherham, S63 5DB, företagsnummer: 09582404.
3. Villkoret för åtkomst till och användning av den stängda Merkandi-plattformen är sändning och betalning för en databasorder i enlighet med punkt 2.
4. Avsiktsförklaringar och kontrakt genom Merkandi lämnas in / ingås direkt och endast mellan specifika kunder / grossister baserade i Europa och utförs utanför plattformen. Merkandi tjänar endast till att upprätta kontakter och den avtalsslutande parten till försäljningen.
5. Vid registrering accepterar kunden de allmänna användarvillkoren för databasen, samt eventuella ändringar av de allmänna villkoren för vilka han kommer att informeras.

§ 2 Registrering, databasorder och betalning

1. Kunden kan registrera sig på Merkandi genom att fylla i och skicka ansökningsformuläret. Vid registrering accepterar kunden de specifika villkoren för beställningen och allmänna villkor. Medlemsregistrering och behörighet att använda plattformen kommer att ske efter mottagande av betalning.
2. Krav på avslutande av beställningen är undantagna. Merkandi förbehåller sig rätten att vägra eller avbryta en begäran om tillgång utan att ange en anledning, särskilt på grund av att:
        a) tillhandahålla falsk information under registreringen;
        b) tvivel om kundens legitimitet och juridiska existens, liksom om användningen av plattformen i samband med verksamheten, om dessa tvivel inte omedelbart löses på klientens bekostnad genom att lämna in relevanta dokument;
        c) tvivel eller misstankar angående kundens trovärdighet och solvens;
        d) en misstänkt i oärlig affär på Merkandi-plattformen eller i konkurrens med Merkandi-portalen;
        e) överträdelse av Merkandis användarvillkor eller de allmänna villkoren.
3. Om kunden är en fysisk person måste han vara i laglig ålder och ha laglig förmåga.
4. Företaget / fysiska personen som vill köpa tillgång till databasen ska se till att all information som ges under registreringen är fullständig och sann.
5. Rätten till tillgång till databasen är inte möjlig, eftersom Merkandi kan utesluta kunden under registreringen och när som helst under prenumerationen, till exempel av säkerhetsskäl och utan att ange ett skäl.
6. Merkandi återbetalar inte en prenumerationsavgift. Det finns ingen möjlighet att sälja, sälja vidare eller ge tillbaka tillgång till en annan person eller företag. Om detta villkor kommer att överträdas kommer kontot att tas bort.
7. Merkandi erbjuder inte en möjlighet att nedgradera från PREMIUM till STANDARD abonnemang.
8. När en beställning görs, kommer Merkandi systemet automatiskt generera en proformafaktura som en orderbekräftelse. Fakturan genereras endast på grundval av de uppgifter som anges av kunden vid tidpunkten för registreringen.

§ 3 Åtkomst, användaridentifiering och lösenord

1. Kunden åtar sig att se till att användarnamnet och lösenordet skyddas mot obehörig åtkomst av tredje part. Kunden åtar sig i synnerhet att inte lämna ut denna information till personer som inte är kunder i den mening som avses i § 2 eller som inte är tilldelade kundens verksamhet (genom att utöka tillgångsrättigheter).
2. All obehörig användning av ett användarnamn eller lösenord som kunden upptäcker eller har en rimlig misstank ska rapporteras till Merkandi utan dröjsmål. Kunden är ansvarig för obehörig användning av sina användaridentifieringsuppgifter, såvida han inte bevisar att Merkandi är ansvarig för risken för missbruk.
3. Åtkomst till plattformen kan blockeras efter den tredje felaktiga lösenordsinmatningen

§ 4 Merkandi-tjänster

1. Merkandi erbjuder köpare olika typer av produkter som en del av olika tjänster som regleras av villkoren i beställningsavtalet eller för vilka ytterligare kontrakt ingås.
2. Merkandi har rätt att när som helst ändra erbjudandet av tjänster såväl som funktionerna och utseendet på webbplatsen merkandi.se.

3. PREMIUM-kontorets försäljningsalternativ är en tilläggstjänst som startas på användarens begäran, efter en positiv verifiering av hans/hennes företag. Merkandi förbehåller sig rätten att vägra att aktivera försäljningsalternativet utan att ange skäl. Tjänsten är inte en oskiljaktig del av PREMIUM- och FREEMIUM-kontona. Avsaknad eller vägran att aktivera försäljningsalternativet eller dess avaktivering när som helst är inte en grund för en begäran om återbetalning av tillgång till Merkandis plattform.

§ 5 Kundens skyldigheter

1. Kunden ska bära alla kostnader som uppstår till följd av anslutning eller ändring av metoden för åtkomst till Internet, kostnaderna för att använda det offentliga Internet-nätverket och kostnaderna för att köpa och underhålla den kommunikationsutrustning som behövs för att använda plattformen.
2. Varje kund som använder Merkandi-plattformen kontaktar grossister från den delade databasen på egen bekostnad och ansvar. Merkandi ansvarar inte på något sätt för konsekvenserna av transaktionen eller dess frånvaro mellan kunden och grossisten från databasen.
3. Varje Merkandi kund, registrerad som grossist i Merkandi databasen och placerar annonser på webbplatsen merkandi.se, förklarar att han har läst och accepterar reglerna för att lägga till erbjudanden utan några reservationer: https://merkandi.pl/faq/regler-foer-att-laegga-till-foersaeljningserbjudanden/64?hl=sv
4. Varje Merkandi kund, registrerad som grossist i Merkandi-databasen och som placerar annonser på webbplatsen merkandi.se, förklarar att de varor som erbjuds av honom inte är förfalskade och kommer från juridiska källor.
5. Varje kund ansvarar för korrespondens med andra användare. Massöverföring av meddelanden med samma eller liknande innehåll, skräppost och alla andra former av kollektiv, oönskad kommunikation med användare är förbjuden. Vid missbruk av kontot kan kundens konto blockeras.

6. Köparen har rätt att lämna en positiv/neutral/negativ kommentar om säljaren inom 2 månader från transaktionens slutförande. Räknat från utfärdandet av köpefakturan av säljaren. Det finns möjlighet att lämna en kommentar för varje genomförd transaktion. Att lösa en tvist av en säljare motsvarar inte att ta bort en negativ kommentar. Den negativa kommentaren för en säljare kan endast tas bort när köparen begär det.

§ 6 Tilldelning av testamentförklaringar, förfaranden och uttalanden

1. Alla avsiktsförklaringar som gjorts av en användare på Merkandi online-plattform, överförda eller mottagna av en annan användare, samt all affärsverksamhet och andra uttalanden eller handlingar av juridisk betydelse (sammanfattning av åtgärden), är åtgärder som endast vidtas av kunden själv. Merkandi agerar inte i sitt eget namn eller som en tredjepartsrepresentant i detta avseende.
2. Merkandi ansvarar inte för att bedriva dispositionsverksamhet för att få fördelarna med transaktionen.

§ 7 Fakturering, ersättning

1. Rätten till ersättning för en viss period existerar oavsett användning av plattformen eller eventuella avtalsbegränsningar för tillhandahållande av tjänster av Merkandi. Detta gäller särskilt servicebegränsningar som kan vara resultatet av oförenliga eller specifika inställningar för klientprogramvaran eller dess leverantör. Tillhandahållande av tjänster och tillgång till Merkandi-plattformen kan vara begränsad, särskilt om användaren är i efterskott med betalningen av prenumerationen.
2. Ledamoten förklarar att han / hon samtycker till att ta emot konton och relaterad information från Merkandi via e-post, i PDF-format för att skriva ut i originalet, och att han kommer att göra allt för att se till att Merkandi alltid har en aktuell e-postadress. han kan kontaktas. Merkandi kommer att utfärda ett konto på begäran som skickas per fax eller post.

§ 8 Databehandling, lagring och överföring

1. Efter anmälan och registrering på Merkandi-plattformen samtycker du som kund till lagring och bearbetning av dina personliga och affärsuppgifter och e-postadress i systemet, och om de har samlats in för kommersiella ändamål för plattformen och måste arkiveras för dokumentation och säkerhet.
2. Merkandi har rätt att använda dina data och din e-postadress enligt följande:
        a) ta itu med dem som en del av de tjänster som tillhandahålls av Merkandi-plattformen.
        b) skicka fakturor för åtkomst till databasen och information till och från Merkandi under prenumerationsperioden och omedelbart efter dess upphörande, tills din avbokning.
        c) överföra till behöriga enheter inom ramen för lagliga skyldigheter;
        d) överföring av uppgifter till tredje part - offentliga institutioner i alla fall där detta bestäms av Merkandis legitima intresse som härrör från användarens handlingar på portalen. Kunden uttrycker alla nödvändiga samtycke till ovanstående genom att acceptera dessa speciella villkor och använda Merkandi-plattformen.

§ 9 Uteslutning av garanti

Merkandis ansvar för all information, avsiktsförklaringar, avtal mellan tredje parter och frågor angående varor och tjänster som tillhandahålls av Merkandi är begränsat enligt följande:

1. Merkandi ansvarar inte för några avtal eller upplysningar mellan enskilda kunder / grossister.
2. Eventuellt ansvar från Merkandi för varor och tjänster som erbjuds köparen av budgivaren är undantagna. I synnerhet tar Merkandi inget ansvar för äktheten och fullständigheten av de uppgifter och deklarationer som tillhandahålls av köparen eller grossisten från databasen, för kvaliteten och lämpligheten för de varor och tjänster som ska tillhandahållas och för deras användbarhet för det ändamål som uppställs av köparen. varor och tjänster som tillhandahålls, liksom för kunders existens, tillförlitlighet och solvens.
3. Merkandi kan inte utesluta med absolut säkerhet att den person som beskrivs som köpare eller grossist i de uttalanden om vilja som lämnats in eller accepterats via Merkandi-plattformen faktiskt existerar. Därför förblir det verkliga författarskapet till en given viljaförklaring osäker. Kunden som lämnar in eller tar emot erbjudandet agerar på egen risk med avseende på förekomsten av avtalspartnern.
4. Merkandi kan inte heller utesluta med absolut säkerhet att lösenordet inte kommer att falla i händerna på en person som inte är behörig att utfärda avsiktsförklaringar till kunder. Denna risk bärs uteslutande av kunden. Merkandis ansvar som förmedlare som agerar utan tillstånd utesluts, med undantag för avsikt eller uppenbar vårdslöshet.
5. Alla klagomål på databasen godtas inom sju dagar från dagen att databasen är tillgänglig för kunden. Klagomålet gäller endast i den aktuella databasen och de poster som finns i den (med fullständig information) om mer än 3% av adresserna är föråldrade. Vi accepterar inte klagomål på otillgängliga eller tillfälligt otillgängliga varor från adressen www.merkandi.se och telefonnummer och e-postadresser. Om du vill lämna in ett klagomål, skicka ett meddelande till: info@merkandi.se. Klagomål hanteras inom tio arbetsdagar från mottagningsdatumet. Dagen för mottagandet av klagomålet är det datum då meddelandet skickades till kunden.
6. Alla produkter och deras beskrivningar på webbplatsen www.merkandi.se är endast avsedda för information och utgör inte ett erbjudande i den mening som avses i civillagen. Vi garanterar inte eller tar ansvar för tillgängligheten av produkter från webbplatsen merkandi.se. Vi förbehåller oss rätten till fel i översättningen.

§ 10 Uteslutning av ansvar

1. Merkandi ansvarar inte för att Merkandi-plattformen tillfälligt är otillgänglig, särskilt på grund av underhållsarbete, till kunden om otillgängligheten inte överstiger 5% av året under ett kalenderår och långa åtkomstavbrott inte orsakas avsiktligt eller av uppenbar vårdslöshet.
2. Merkandi ansvarar inte för sanningen och / eller fullständigheten av informationen, råd och rekommendationer som publicerats på Merkandis webbplats av kunder, och inte heller för grossistinformation, råd och rekommendationer från databasen tillgänglig via Merkandi webbplats.
3. Merkandi separerar sig särskilt från innehållet i internetlänkar relaterade till erbjudandet, deras innehåll och författarna och ansvarar inte för innehållet, transaktionerna eller skadorna till följd av användningen av sådana länkar.
4. Merkandi ansvarar inte för skador som uppstår till följd av fel och fel i den programvara och hårdvara som används, särskilt för tekniska fel på Internet. I synnerhet är Merkandi inte ansvarig för skador som uppstår till följd av avsaknad av Internetåtkomst eller felfri Internetåtkomst, mjukvara eller utrustning som används, eller felaktig eller otillräcklig drift av kontraktstjänster på grund av tekniska problem med programvaran eller Internetanslutningen. Detta gäller särskilt när det gäller servicebegränsningar som kan vara resultatet av oförenlighet eller specifika parametrar för kundens eller leverantörens programvara.
5. Merkandi ansvarar inte för skador orsakade av oavsiktligt intrång i en försumbar avtalsenlig skyldighet. Detta gäller också oavsiktliga överträdelser av en irrelevant skyldighet under förhandlingar och för rättsligt ansvar orsakat av oavsiktligt beteende.
6. När det gäller ansvar, med undantag för avsiktlig åtgärd, ska ansvaret för skada begränsas till typiska och förutsebara skador och i alla fall endast till det genomsnittliga skadet.
7.Merkandi ansvarar inte för hela innehållet på tredjepartswebbplatser, särskilt onlinebutiker med direkta eller indirekta länkar via Merkandi-plattformen.
8. Ovanstående ansvarsbegränsningar gäller också för lagstadgade företrädare, anställda och tredje parter som används av Merkandi för att tillhandahålla tjänster.
9. Merkandi betonar att köpare och anbudsgivare kan försäkra sig mot skadestånd.
10. Alla namn och varumärken som används på denna webbplats är registrerade varumärken som tillhör respektive ägare och har endast använts för identifiering.

§ 11 Domstolens egendomar, relevant lagstiftning

1. Denna förordning omfattas av engelsk lag. Tillämpningen av FN: s konvention om internationell försäljning av varor är utesluten. I samband med de avtalsslutande parterna är tillämpningen av lagen om skydd av konsumenträttigheter utesluten.
2. Domstolen i Rotherham, England, har behörighet att avgöra alla kontrakt och order som ingås enligt dessa användarvillkor för databasen. Merkandi har också rätten att väcka talan vid den behöriga domstolen med klientens behörighet.

§ 12 Slutbestämmelser

1. Inkorporering av allmänna villkor och beställningar av klienter är inte tillåtet.
2. Om enskilda bestämmelser i detta avtal / avtal är juridiskt eller delvis ogiltiga eller i sin helhet, eller om de löper ut i framtiden påverkar detta inte giltigheten för resten av kontraktet / kontraktet.
3. Parterna åtar sig att ersätta en juridiskt ogiltig varning med en rättsligt giltig varning som är så nära som möjligt en ineffektiv varning ur ekonomisk synvinkel. 

Gratis NYHETSBREV

Dagliga meddelanden om nya produkter och nyheter om Merkandi.